Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Poskytovatelem je:

Květiny do ruky s.r.o.

Sídlo společnosti: Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10

IČO: 08300135

zapsané v obchodním rejstříku, Spisová značka: C 316575 vedená u Městského soudu v Praze

kontaktní údaje:

e-mail: cxdigital.doplnky@gmail.com

telefon: +420608684528

web: https://www.cxdigital.cz/shoptet (dále jen „Webové stránky“)

(dále jen „poskytovatel“)

Základní charakteristika podmínek

1. Obchodní podmínky řeší práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele při využívání doplňků na Shoptetu.

2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

3. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a případné spory se řeší v českém jazyce.

4. Veškerou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na emailovou adresu v Uživatelském účtu Uživatele a na emailovou adresu Poskytovatele: cxdigital.doplnky@gmail.com

Uzavření smlouvy

1. Objednáním doplňku vzniká uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

2. Uživatel při objednání doplňku na webu doplnky.shoptet.cz prohlašuje, že je seznámen s funkčností doplňku.

3. Úhrada za službu se provádí na základě vystavené faktury od společnosti Shoptet.

Reklamace a Odstoupení od smlouvy

1. V případě reklamace služby Uživatel napíše email na cxdigital.doplnky@gmail.com. Poskytovatel reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od přijetí reklamace Uživatelem, pokud se nedohodnou jinak.

Užívání služby

1. Uživatel souhlasí, že provoz doplňku zajišťuje poskytovatel také prostřednictvím třetí osoby – Shoptetu.

2. Uživatel nesmí šířit informace poškozující Poskytovatele.

3. Uživatel nesmí používat název Poskytovatele, logo, domény ani jiná další označení Poskytovatele bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

4. V případě porušení Obchodních podmínek Uživatelem smí Poskytovatel znemožnit přístup Uživatele do doplňku a to bez jakékoliv finanční či nefinanční náhrady Uživateli.

Poskytování služby

1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání Smlouvy Uživateli zpřístupnit doplněk v rozsahu zaplacených služeb podle platného ceníku Shoptetu.

2. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací.

3. Poskytovatel má právo změnit obchodní podmínky, o čemž musí informovat Uživatele.

4. Poskytovatel smí používat obchodní firmu a jméno Uživatele pro marketingové účely.

5. Poskytovatel pro Uživatele zajišťuje technickou podporu a to formou e-mailu a telefonu. Negarantuje minimální dobu pro poskytnutí podpory.

Vyloučení odpovědnosti

1. Uživatel nese plnou odpovědnost za své rozhodnutí používat doplněk. Uživatel nemá právo poskytovat finančí či nefinanční náhradu za újmy/škody/ztráty způsobené použitím těchto informacím a to ani sobě ani 3. osobě.

2. Poskytovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k provozování doplňku.

Závěrečné ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi Poskytovatelem a Uživatelem se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Znění Obchodních podmínek může Poskytovatel upravovat či měnit, doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

4. Uživatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Uživatel a Provozovatel se zavazují řešit případné spory prvně smírnou cestou.

V Praze dne 1. 10. 2022

For News Subscribe Us!

Can curiosity may end shameless explained. True high on said mr on come. An do mr design at little myself wholly entire though. Attended of on stronger or mr pleasure.

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

© 2022 Created with Royal Elementor Addons